Programma's

Sociaal Domein

Sociaal domein
 
We werken aan een inclusieve samenleving waar jeugd volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen en waar inwoners veilig, gezond en prettig kunnen leven. Het taakveld Sociaal Domein is gericht op het in staat stellen van inwoners om mee te (blijven) doen in de gemeente Best . Zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk kernbegrip. Een sterke en toegankelijke basis is daarbij een absolute randvoorwaarde.

Geheel in lijn met het beleidsakkoord (2018-2022) en de notitie ‘Integraal sociaal domein’ streven we naar een transformatie binnen het sociaal domein. De stappen die we moeten zetten om tot een succesvolle transformatie te komen, namen we op in een transformatie-agenda. Daarbij is veel aandacht voor preventie en eigen regie (verantwoordelijkheid) van inwoners in relatie tot het netwerk. Ook de kracht van het samen oplossende vermogen van de samenleving wordt beter benut. Dit vraagt om een flexibele rol en verantwoordelijkheid van en voor de gemeente.

De uitgangspunten in de transformatie-agenda zijn:   

  • We streven naar een inclusieve samenleving; een samenleving waarbij we zoveel als mogelijk drempels wegnemen die mensen remmen om mee te doen. Drempels kunnen bestaan uit fysieke drempels in de openbare ruimte en vervoer, maar ook, bijvoorbeeld, financiële drempels. Een inclusieve samenleving is een belangrijke basis voor zelfredzaamheid. In 2020 startten we met de uitvoering van een plan van aanpak om dit te versterken. Ook in 2022 lopen deze acties nog door. Het zijn taakveld-overstijgende acties, die ook bedrijfsvoering en ruimtelijke inrichting raken.
  • We zorgen voor een sterke sociale basis, waarbij inwoners laagdrempelig kunnen deelnemen aan sport, cultuur en (andere) activiteiten. Vragen voor ondersteuning pakken we zo snel en zo licht mogelijk op. Hulp en ondersteuning organiseren we zo dicht bij huis als mogelijk.
  • De vraag van de inwoner staat centraal; niet de vraag welke wetgeving van toepassing is en of er wel of geen indicatie nodig is. Vanuit dit uitgangspunt werken we aan een verbetering in de dienstverlening. Daarbij is de verbinding met organisaties in de sociale basis onmisbaar.  Samenwerking, zowel intern als extern, heeft ook in 2022 een hoge prioriteit.
  • Tegelijkertijd houden we de kosten beheersbaar. Door de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners te stimuleren, verwachten we, op den duur, minder uitgaven op individuele voorzieningen. Investeren in de sociale basis kan alleen duurzaam gebeuren, wanneer het een zichtbaar positief effect heeft op de inzet van die individuele voorzieningen.

Lasten, baten en saldo

33.103.587

27,3 %

9.036.416

7,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24