Jaarrekening

Overzicht incidentele lasten en baten

 

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2022

- = batig

2022

Omschrijving

Nr.

realisatie

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Taakveld 01

Regionale projecten,  landschapstriennale

601014

44.460

44.460

Taakveld 03

Afwaardering grondaankoop De Vleut

603001

251.940

251.940

Taakveld 04

Project samen gaan

604051

41.088

41.088

Taakveld 12

Veiligheidsprojecten, wijkaanpak Wilhelminadorp

616005

44.084

44.084

Taakveld 21

Afrekening energiebelasting 2019 t/m 2021

617016

78.894

78.894

Taakveld 53

Cultuurspoor, frictiekosten bibliotheek

631003

333.748

333.748

Taakveld 61

Opvang ontheemden Oekraïne

636029

409.873

409.873

Taakveld 63

Opvang ontheemden Oekraïne. Leefgeld

638032

188.152

188.152

Taakveld 74

Stimulering duurzaamheid

649005

90.264

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

649016

77.936

168.200

Taakveld 81

Onderzoek transformatie stationsgebied

651008

52.126

Visie woonwagenzaken, woonbehoefteonderzoek

651009

36.955

89.081

Taakveld 82

Nadelig saldo grondexploitaties (apparaatskosten)

459.424

459.424

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

2.108.944

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Taakveld 03

Afwaardering ivm minnelijke schikking

603001

2.550.093

2.550.093

Taakveld 04

Vervolgonderzoek huisvesting

604051

39.000

39.000

Taakveld 53

Uitvoering boompijl

631012

43.000

43.000

Taakveld 57

Groenprojecten landschapsontwikkelingsplan 

635015

79.085

79.085

Taakveld 63

Klantmanager incl de Toegang 

638901

82.000

82.000

Taakveld 65

Transformatiebudget WMO

640005

80.448

80.448

Taakveld 66

Klantmanager WMO

641901

61.500

61.500

Taakveld 81

Implementatie omgevingswet

651002

267.387

267.387

Taakveld 82

Nadelig saldo grondexploitaties 

6.676.873

6.676.873

Taakveld 83

Handhavingscapaciteit 

653901

106.446

Woningbouwversnelling 

653013

134.824

241.270

Totaal incidentele lasten tlv reserves

10.120.656

Totaal incidentele lasten

12.229.600

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Taakveld 03

Incidenteel hogere opbrengst grondverkopen

603015

-277.691

-277.691

Taakveld 08

Bijdrage Eindhoven i.v.m. grenscorrectie Eindhoven - best

611001

-1.148.342

-1.148.342

Taakveld 61

Bijdrage Veiligheidsregio crisisopvang ontheemden Oekraïne

-43.565

Bijdrage Rijk opvang ontheemden Oekraïne

-1.569.700

-1.613.265

Taakveld 63

Bijdrage Rijk opvang ontheemden Oekraïne, leefgeld

-200.000

-200.000

Taakveld 74

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

649016

-68.412

-68.412

Taakveld 81

Bijdrageverlening Stastionsomgeving Best 

651008

-20.000

-20.000

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

-3.327.710

Incidentele baten t.g.v. reserves

Taakveld

-

0

0

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

Totaal incidentele baten

-3.327.710

Saldo

8.901.890

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

98.638.998

Totaal geraamde baten

-96.204.390

Totaal saldo van baten en lasten

2.434.608

Totaal incidentele lasten

12.229.600

Totaal incidentele baten

-3.327.710

Totaal structurele lasten

86.409.398

Totaal structurele baten

-92.876.680

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-6.467.282

Structurele toevoegingen aan reserves

3.202.015

Structurele onttrekkingen uit reserves

-3.362.718

Structurele exploitatieruimte (batig)

-6.627.985

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24