Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit taakveld 'volksverhuizing, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing' richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van Best. Hierbij kunt u denken aan structuurvisies en bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en uitvoeringsprojecten. Vooral wat betreft volkshuisvesting, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied, opwaardering van de stationsomgeving, projecten met bouwgrondexploitaties (zie ook de risicoparagraaf) en ruimtelijke initiatieven van derden. Ook het Omgevingsrecht maakt onderdeel uit van dit taakveld met vergunningverlening en handhaving. Volksverhuizing, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing vertaalt de impact van de doelen van de andere taakvelden.

Een belangrijke opgave is de implementatie van de Omgevingswet (na ingang). De gemeentelijke omgevingsvisie en het daarop volgende omgevingsplan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Het gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, duurzaamheid, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen van maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheidsbevordering.

Binnen dit taakveld werken we ook in regionaal verband, met name binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Stichting Landschap Het Groene Woud (als gebiedsgerichte uitvoeringsorganisatie binnen Van Gogh Nationaal Park i.o.).

Lasten, baten en saldo

21.687.221

17,9 %

13.282.411

11,0 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24