Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf leest u of de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen. In het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ kunt u lezen dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle niet-kwantificeerbare risico's.

 • De (beschikbare) weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken of om niet voorziene daling van inkomsten te compenseren.
 • Niet gekwantificeerde risico's zijn gebeurtenissen waaraan geen bestuurskeuze ten grondslag ligt en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Deze kunnen van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

In deze paragraaf zijn opgenomen:

 • de vermogenspositie
 • de kengetallen van de financiële positie
 • de beschikbare weerstandscapaciteit

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad dat de begroting in continuïteit sluitend is. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent echter dat er geen ruimte is voor tegenvallers. Hierdoor kan de uitvoering van de programma’s in gevaar komen. Een financiële buffer is daarom noodzakelijk. Hoe groot die buffer moet zijn hangt af van het risicoprofiel van de gemeente. Factoren die hierbij een rol spelen (onder andere): sociale structuur, groeipotenties en interne bedrijfsvoering.

Vermogenspositie

Om een inzicht te geven in de vermogenspositie van de gemeente zijn hieronder de balans per 31 december 2022 en 2021 weergegeven.
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Rekening 

Begroting

Rekening 

2021

2022

2022

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.057

0

50

Materiële vaste activa

57.079

61.661

55.909

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

77

- Leningen aan woningbouwcorporaties

1.434

0

0

- Overige langlopende geldleningen

2.757

3.431

3.349

- Uitzettingen met een looptijd > 1 jr

0

0

20.000

Totaal vaste activa

62.404

65.169

79.385

Vlottende activa

- Onderhanden werk (BIE)

25.974

21.035

15.271

- Voorraad

11

0

3

- Uitzettingen looptijd < 1 jaar

25.943

6.500

37.033

- Liquide middelen

677

400

433

- Overlopende activa

1.451

100

2.411

Totaal vlottende activa

54.056

28.035

55.151

Totaal activa

116.460

93.204

134.536

PASSIVA

Rekening 

Begroting

Rekening 

2021

2022

2022

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserves

18.570

14.840

8.753

- Bestemmingsreserves

59.312

58.355

59.265

- Resultaat

4.851

0

12.281

Totaal eigen vermogen

82.733

73.195

80.299

Voorzieningen

14.644

10.534

14.397

Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)

150

0

19.417

Totaal vreemd vermogen lang

14.794

10.534

33.814

Vlottende passiva

- Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jr)

14.993

5.475

16.224

- Overlopende passiva

3.940

4.000

4.199

Totaal vlottende passiva

18.933

9.475

20.423

Totaal passiva

116.460

93.204

134.536

Kengetallen financiële positie (cijfers per 31-12)

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Netto schuldquote

-10,9%

2,9%

-20,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-16,0%

-1,1%

-24,3%

Solvabiliteitsratio

71,0%

78,5%

59,7%

Structurele exploitatieruimte

3,4%

2,1%

6,9%

Grondexploitatie

31,5%

24,6%

15,9%

Belastingcapaciteit

95,1%

96,3%

93,5%

Toelichting gehanteerde kengetallen

 • Netto schuldquote (%):

biedt inzicht in het niveau van de schulden ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie.  Het percentage van -20,8% betekent dat er meer uitzettingen (geldlening € 20 miljoen) zijn dan schulden, dus per saldo geen schuld.

 • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (%):

wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen. Dit kengetal houdt ook rekening met de risico's die gelopen worden bij voornoemde partijen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie. Het percentage van -24,3% betekent dat er, inclusief de correctie voor de verstrekte leningen per saldo geen schuld is (er zijn per saldo meer uitzettingen - geldlening € 20 miljoen - ten opzichte van de opgenomen geldleningen).

 • Solvabiliteitsratio (%):

geeft inzicht in hoeverre we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Berekend is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Hoe hoger het percentage, hoe beter  we in staat zijn om aan onze toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. Anders gesteld: hoe hoger ons eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen, hoe beter we in staat zijn om onze verplichtingen op de lange termijn na te komen. Met een solvabiliteitsratio van 59,7% zijn wij in de toekomst in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

 • Structurele exploitatieruimte (%):

dit kengetal berekent de structurele baten minus lasten, gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves gedeeld door de totale baten gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe meer ruimte er is voor structurele uitgaven. In financieel opzicht moet ernaar worden gestreefd om structurele lasten zoveel mogelijk af te dekken door structurele baten. Het percentage is > 0%. Dit betekent dat sprake is van een gezonde balans tussen de structurele uitgaven en de structurele baten.

 • Grondexploitatie (%):

geeft de verhouding weer tussen de waarde van gronden ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties in de reserves. Investeringen in grondexploitaties worden verwerkt in de waarde van de gronden en verhogen onze risico's (en verhogen de waarde van het kengetal). Gerealiseerde verkoopopbrengsten verlagen de waarde van de gronden (en verlagen de waarde van het kengetal). Best heeft op dit moment relatief weinig bouwgronden in exploitatie.

 • Belastingcapaciteit (%):

vergelijkt de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden in Best met gemiddelde WOZ-waarde voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing met de gemiddelde landelijke lastendruk voor een meerpersoons huishouden met gemiddelde WOZ-waarde voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Een percentage van 93,5% betekent dat de lokale lastendruk lager ligt dan de landelijk gemiddelde lastendruk.

De berekende kengetallen zijn op basis van normen van het Rijk in te delen in 3 categorieën:

 • categorie A: minst risicovol
 • categorie B: gemiddeld risicovol
 • categorie C: meest risicovol

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Kengetal rekening 2022

Kwalificatie Best

Netto schuldquote                       

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-20,8%

A

Netto schuldquote gecorrigeerd 

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-24,3%

A

Solvabiliteitsratio

> 50%

tussen 20% en 50%

< 20%

59,7%

A

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

6,9%

A

Grondexploitatie

< 20%

tussen 20% en 35%

> 35%

15,9%

A

Belastingcapaciteit

< 95%

tussen 95% en 105%

> 105%

93,5%

A

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente is als volgt opgebouwd:

 • onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • budget voor het doen van onvoorziene uitgaven
 • vrije algemene reserve
 • stille reserves: het verschil tussen de actuele liquidatiewaarde en de boekwaarde van activa (gemeentelijke eigendommen).

In de onderstaande tabel is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven:

Weerstandscapaciteit

Bedrag x € 1.000

Jaarlijkse exploitatie :

Onbenutte belastingcapaciteit OZB 

4.292

Stelpost voor onvoorziene uitgaven

52

Totaal weerstandscapaciteit in de jaarlijkse exploitatie

4.344

Vermogenssfeer per 31 december 2022:

Vrije algemene reserve

8.753

Stille reserves

2.054

Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer 

10.807

Voor het afdekken van risico's gebruiken wij alleen de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer.

Schades 2022
In de primaire begroting 2022 stonden de plannen voor 2022, inclusies benodigde financiële middelen. Echter, we kunnen financiële tegenvallers krijgen die vooraf niet begroot waren. In de verschillenanalyse is beschreven of er extra lasten of tegenvallende opbrengsten zijn geweest op de verschillende onderdelen.  

Grondexploitaties
We hebben voor de grondexploitaties € 12.279.171 nodig als buffer om risico’s op te vangen. We hebben hier nu € 5.130.800 voor gereserveerd in de risicoreserve grondexploitaties. De risico's in de grondexploitaties zijn met € 471.498 toegenomen en de negatieve saldi van de grondexploitaties zijn toegenomen met € 6.676.873 voornamelijk als gevolg van (geprognosticeerde) prijsstijgingen en verminderde opbrengstenstijging. Omdat we minder gereserveerd hebben dan we denken nodig te hebben, halen we € 7.148.371 uit de vrije algemene reserve.

Frauderisicoanalyse
We hebben beheersmaatregelen genomen om de kans op fraude te reduceren. Volgens planning zouden we in 2022 drie beheersmaatregelen zoals benoemd in de frauderisicoanalyse oppakken. Een van deze beheersmaatregelen is intussen geïmplementeerd, de resterende acties hebben een langere doorlooptijd en zullen naar verwachting de komende jaren afgerond worden.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24