Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans en toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Immateriële vaste activa

Conform de notitie grondexploitatie 2019 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:

  1.  De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro; en

 De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa.

  1. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  2. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een collegebesluit.

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Conform de notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering
van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex "Steegsche Velden Noord".
In de notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken van 2019" heeft de commissie BBV de categorie "warme gronden" geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden.
De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden.
Dit betekent dat de gronden per 31-12-2022 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen

De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.

De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2022 welke op 31 januari 2022 is vastgesteld.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

maximaal 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

maximaal 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

maximaal 60 jaar

Vervoermiddelen

maximaal 25 jaar

Machines, apparaten en installaties

maximaal 15 jaar

Overige materiële vaste activa

maximaal 25 jaar

 
Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vlottende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.
De voorziening voor debiteuren - soza wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.

De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 2015-2020 met
leeftijdsterugtellingen gehanteerd met een rekenrente van 2,472 %.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslag toe te rekenen kosten.

Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Eigen bijdragen op grond van de WMO

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de
eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

 

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

PASSIVA

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

50

1.057

Eigen vermogen

80.299

82.733

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

50

1.057

- Algemene reserves

8.753

18.570

- Bestemmingsreserves

59.265

59.312

- Gerealiseerde resultaat

12.281

4.851

Materiële vaste activa

55.909

57.079

Voorzieningen

14.397

14.644

- Investeringen met een economisch nut

41.123

43.306

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.133

4.338

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

- Egalisatievoorzieningen

1.809

1.618

  kosten een heffing kan worden geheven

219

230

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

9.455

8.688

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

14.567

13.543

Financiële vaste activa

23.426

4.268

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

19.417

150

- Onderhandse leningen van:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

19.417

0

- Leningen aan woningbouwcorporaties

0

1.434

- Waarborgsommen

0

150

- Overige langlopende geldleningen

3.349

2.757

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd

  van één jaar of langer

20.000

0

Totaal vaste activa

79.385

62.404

Totaal vaste passiva

114.113

97.527

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

15.274

25.985

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

16.224

14.993

- Kasgeldleningen

7.500

7.500

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

15.271

25.974

- Overige schulden

8.724

7.493

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

3

11

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

37.033

25.943

Overlopende passiva

4.199

3.940

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

- Vorderingen op openbare lichamen

6.188

5.534

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

27.180

16.408

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

3.811

3.606

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.737

1.830

  begrotingsjaren

- Overige vorderingen

1.928

2.171

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

  begrotingsjaren komen

388

334

Liquide Middelen

433

677

- Banksaldi

433

677

Overlopende activa

2.411

1.451

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.411

1.451

Totaal vlottende activa

55.151

54.056

Totaal vlottende passiva

20.423

18.933

Totaal generaal

134.536

116.460

Totaal generaal

134.536

116.460

Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of

garantstellingen zijn verstrekt. (Zie toelichting balans)

147.633

165.669

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (bedragen  x € 1.000)

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa

 

Boekwaarde

Boekwaarde

Specificatie immateriële vaste activa

per 31-12-2022

per 31-12-2021

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

50

1.057

Totaal

50

1.057

 

Verloopoverzicht 

Boekwaarde          1-1-2022

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Herrubricering

Boekwaarde        31-12-2022

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

voor een bepaald actief

1.057

50

0

0

0

0

1.057

50

Totaal

1.057

50

0

0

0

0

1.057

50

Immateriële vaste activa - Investeringen
In de vergadering van 12 december 2022 heeft de raad ingestemd met het opstarten van de planontwikkeling van gebied Spoorweglaan-Ringweg-Vogelkers.
Conform BBV worden de voorbereidingskosten (maximaal 5 jaar) geactiveerd onde de immateriele vaste activa.
In het jaar 2022 zijn € 50.000 aan voorbereidingskosten geactiveerd.

Immateriële vaste activa - Herrubricering
Op 7 maart 2022 heeft de raad de grondexploitatie voor plan Steegsche Velden Noord vastgesteld.
De herrubricering betreft de overboeking van het complex Steegsche Velden Noord naar de bouwgrond in exploitatie onder voorraden.

Werkelijk

Werkelijk

Cumulatief

Specificatie kosten van onderzoek en ontwikkeling

besteed t/m 2021

besteed in 2022

besteed t/m 2022

Onderzoek en ontwikkeling Spoorweglaan-Ringweg-Vogelkers

0

50

50

Totaal

0

50

50

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

Specificatie materiële vaste activa

31-12-2022

31-12-2021

Overige investeringen met een economisch nut

41.123

43.306

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

219

230

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

14.567

13.543

Totaal

55.909

57.079

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

    Boekwaarde      31-12-2021

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Herrubricering

   Boekwaarde     31-12-2022

Gronden en terreinen

6.054

2.692

0

0

0

2.692

1.580

4.474

Woonruimten

2

0

0

0

0

0

0

2

Bedrijfsgebouwen

31.835

685

0

1.131

39

0

-1.348

30.002

Grond-, weg- en waterbouw

2.645

187

0

212

30

0

0

2.590

Vervoermiddelen

186

0

0

64

0

0

0

122

Machines, apparaten en installaties

1.842

344

0

659

0

0

1.348

2.875

Overige materiële vaste activa

742

377

0

61

0

0

0

1.058

Totaal

43.306

4.285

0

2.127

69

2.692

1.580

41.123

Belangrijke investeringen met een economisch nut

Beschikbaar

Werkelijk besteed

Cumulatief

gesteld krediet

in 2022

besteed t/m 2022

Renovatie Zevensprong

4.018

219

408

IKC Aarlesche Erven

4.807

454

454

Ondergrondse containers

250

377

386

Automatiseringsprojecten

791

201

351

Totaal

9.866

1.251

1.599

De herrubricering bij gronden en terreinen betreft de grondinbreng in complex Steegsche Velden Noord onder bouwgrond in exploitatie onder voorraden.

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde         31-12-2021

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde         31-12-2022

Grond-, weg- en waterbouw

0

476

0

476

0

Overige materiële vaste activa

230

0

11

0

219

Totaal

230

476

11

476

219

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2022

Cumulatief besteed t/m 2022

Riolering Bernhardlaan

200

15

15

Riolering Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

120

6

131

Riolering Veldweg

200

150

150

Inspectie/herstel riolering Naestenbest

200

54

54

Riolering Hoofdstraat-Prinsenhof

250

223

223

Riolering Binnen-/Zand-/Fabrieksweg

250

28

209

Totaal

1.220

476

782

De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde         31-12-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Herrubricering

Boekwaarde       31-12-2022

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

399

0

0

21

0

-62

316

Overige materiële vaste activa tot en met 2016

1

0

0

1

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017

12.822

2.028

0

262

696

62

13.954

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017

321

0

0

24

0

0

297

Totaal

13.543

2.028

0

308

696

0

14.567

Belangrijke investeringen met maatschappelijk nut

Beschikbaar

Werkelijk besteed

Cumulatief

gesteld krediet

in 2022

besteed tm 2022

Pr. Beatrixlaan Wilhelminadorp

375

137

190

Reconstructie Hoofdstraat-Prinsenhof

150

119

134

Verbreden fietspad Dijkpad langs kanaal

900

824

841

Inrichting sportveld/Cruijffcourt

246

133

133

Reconstructie Veldweg

150

113

113

Reconstructie fietspaden Ringweg

386

174

493

Totaal

2.207

1.500

1.904

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit:      
- reconstructie diverse wegen en fietspaden voor in totaal € 330.000.      
- vervangen bomen en beplanting op diverse plaatsen voor in totaal € 109.000.      
- renovatie bruggen voor in totaal € 52.000.      
- investeringen in de openbare verlichting voor in totaal € 37.000.      

Specificatie bijdrage van derden:

Bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor het verbreden van het fietspad Dijkpad langs het kanaal

322.000

Bijdrage van het ministerie van I & W in het kader van de veiligheid

241.000

Bijdrage uit de regeling Specifieke uitkering Stimulering Sport

69.000

Overige bijdragen derden

64.000

Totaal

696.000

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde        31-12-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde        31-12-2022

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.434

0

0

1.434

0

Overige langlopende geldleningen

2.757

961

0

369

3.349

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische

looptijd van één jaar of langer

0

20.000

0

0

20.000

Totaal

4.268

20.961

0

1.803

23.426

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.

Specificatie investeringen in overige langlopende geldleningen

Verstrekt

bedrag

Verstrekte leningen zonnepanelenproject

655

Verstrekte startersleningen woningmarkt

221

Verstrekte lening  regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties (ROW)

85

Totaal

961

In oktober 2022 zijn er een 3-tal deposito's uitgezet in 's Rijks schatkist voor in totaal € 20.000.000.
Het betreft een deposito van € 10.000.000 met een looptijd van 18 maanden tegen een rente van 1,87%, een tweede deposito van € 5.000.000 met een looptijd van 2 jaar tegen een rente van 1,89 % en tenslotte een derde deposito van € 5.000.000 met een looptijd van 3 jaar tegen een rente van 2,05%.
De totale rente-opbrengst voor 2022 bedraagt € 87.466.

Vlottende Activa

Voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

Specificatie

31-12-2021

31-12-2022

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

0

0

Onderhanden werk gespecificeerd naar:

 - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

48.186

45.083

 - Voorziening geraamde verliezen

-22.212

-29.812

25.974

15.271

Voorraad gereed product en handelsgoederen

11

3

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

25.985

15.274

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde 

Investeringen

Opbrengsten

Winstuitname

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

Verloopoverzicht

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2021

incl. oprenting

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

Molenstraat

645

-439

206

10

0

0

655

-453

202

Dijkstraten

7.190

-7.190

0

1.537

0

0

8.727

-8.172

555

Steegsche Velden Oost fase A

3.949

-2.642

1.307

64

0

0

4.013

-2.745

1.268

Centrumplan

4.766

-4.151

615

33

0

0

4.799

-4.600

199

Aarlesche Erven

31.636

-7.790

23.846

1.974

10.422

0

23.188

-13.622

9.566

Steegsche Velden Noord

0

0

0

3.871

170

0

3.701

-220

3.481

Totaal

48.186

-22.212

25.974

7.489

10.592

0

45.083

-29.812

15.271

Onderstaande tabel is een prospectie van de nog te maken kosten en opbrengsten van de bovenstaande BIE's:

Nog te maken kosten (nominaal)

52.187

Kostenstijging

7.967

Rente

887

Nog te maken kosten (eindwaarde)

61.041

Nog te maken opbrengsten (nominaal)

71.279

Opbrengstenstijging

754

Nog te maken opbrengsten (eindwaarde)

72.033

Nadelig resultaat (eindwaarde)

-34.090

Nadelig resultaat (NCW)

-29.812

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:

- Rente (conform BBV)

0% per jaar

  2022 

0,23%

  2023 en volgende jaren

0,35%

- Kostenstijging 

  2023 

6,00% per jaar

  2024 en 2025

4,00% per jaar

  2026 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Opbrengstenstijging 

  2023, 2024 en 2025

0,00% per jaar

  2026 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Disconteringsvoet (conform BBV)

2,00% per jaar

De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) per 31 december 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Molenstraat
In 2022 zijn voornamelijk plankosten gemaakt. Er is namelijk een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de twee resterende kavels waarin een groter bouwprogramma (een aantal appartementen) is opgenomen. Pas als hierover een besluit is genomen, kan de grondexploitatie hierop aangepast worden. Tot die tijd is het uitgangspunt de uitgifte van twee kavels in 2023 en is de verwachte einddatum 31-12-2023. Aan het woonrijp maken van de openbare ruimte rond deze kavels zijn nog enkele kosten verbonden, maar het merendeel van de kosten is reeds gemaakt. De restant kosten zijn geïndexeerd en de te realiseren opbrengsten zijn gelijk gebleven. De planperiode is weer met een jaar verlengd, met rentekosten tot gevolg. Dit, in combinatie met de gemaakte kosten aan het bestemmingsplan, leiden tot een nadeliger saldo op de grondexploitatie: € 452.832 netto contante waarde per 1-1-2023. Hiervoor is conform de BBV een voorziening gevormd.

Dijkstraten
In 2022 is gestart met de bouw van de woningen in fase 5. De woonrijpmaakwerkzaamheden zijn in fase 4 bijna afgerond en in fase 5 in volle gang. In fase 3 en fase 1 zijn nog appartementencomplexen te realiseren. De ontwikkeling hiervan is nog niet gestart. In fase 3 resten nog 2 uitgeefbare kavels voor eengezinswoningen. Het gewijzigde bestemmingsplan om deze uitgifte mogelijk te maken wordt in maart 2023 door de raad vastgesteld. In totaal zijn er circa 646 woningen gepland, waarvan er inmiddels 604 zijn verkocht en gerealiseerd. Er moeten dus nog circa 42 woningen gebouwd worden. Het plan heeft een looptijd tot en met 2026 en is twee jaar langer dan vorig jaar ingeschat vanwege de lastige verkoopprocedure voor een van de appartementencomplexen. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 8.171.667 (NCW per 1-1-2023). Voor het verlies is in de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen ter grootte van dit bedrag.

Steegsche Velden Oost fase A
Plan Steegsche Velden Oost fase A bevindt zich in de afrondende fase. Het plan is geheel bouwrijp gemaakt (behalve nog wat afrondende werkzaamheden). Volgens planning worden in 2023 de laatste 13 kavels uitgegeven. Vervolgens wordt het woonrijpmaken in 2024 afgerond. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 2.744.949 (NCW per 1-1-2023). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Centrumplan
De realisatie van het centrumplan ligt stil in afwachting van de definiteve besluitvorming over de toekomstvisie van het Dorpsplein. Tot deze besluitvorming gaat de huidige grex uit van de eerder door de raad vastgestelde kaders voor de ontwikkeling van het centrum. In 2022 zijn beperkt plankosten gemaakt. De uitgifte van gronden in ontwikkelvek 2 is in 2025 gefaseerd. Na realisatie van de opstalontwikkeling kan het resterende gebied woonrijp worden gemaakt (2026/2027). In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 4.599.537 (NCW per 1-1-2023). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Aarlesche Erven
De grondexploitatie voor plan Aarlesche Erven is door de raad op 17-6-2019 vastgesteld (gelijktijdig met het bestemmingsplan). Met ingang van 2019 kwalificeert het plan daarom als BIE. In het plan is het volgende programma opgenomen: 880 woningen, een school en een collectieve pluk/fruittuin. Het bouwrijp maken van fase 1 is in 2020/2021 gerealiseerd. In 2022 zijn de fasen 2 en 3 bouwrijp gemaak. In 2022 zijn de eerste gronden uitgegeven (160 kavels voor woningbouw). Het plan heeft een looptijd tot en met 2032; dit is 1 jaar langer dan bij de voorgaande actualisatie per 1-1-2022. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 13.622.431 (NCW per 1-1-2023). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

"Steegsche Velden Noord
In 2022 is het merendeel van de bouwrijpmaakwerkzaamheden uitgevoerd voor het hele plangebied. Omdat de onderhandelingen met de bouwclaimhouders nog niet zijn afgerond, zijn ook nog geen kavels aangeboden of verkocht. Ook de vrijstaande kavels zijn nog niet in verkoop. Veel aandacht is uitgegaan naar de uitvoering van de motie van de raad om te onderzoeken of het gebied ontsloten moet worden op de Liempdseweg. Ook vindt een heroverweging plaats van de grootte van de kavels, omdat de verkoop in Aarlesche Erven om die reden stagneert en de ontwikkelaars daardoor vraaguitval voor Steegsche Velden Noord voorzien. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 220.403 (NCW per 1-1-2023). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Nominale

Voorziening

Boekwaarde

Boekwaarde

Verloopoverzicht

waarde

oninbaarheid

31-12-2022

31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

6.188

0

6.188

5.534

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

27.180

0

27.180

16.408

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

1.737

0

1.737

1.830

Overige vorderingen:

Debiteuren

1.919

453

1.466

1.838

Overige

462

0

462

333

Totaal

37.486

453

37.033

25.943

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2022 voor € 5.195.761.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag).
Het drempelbedrag voor gemeente Best bedraagt in 2022 € 1.745.000 (gemiddeld per kwartaal). Indien er op dagbasis meer op de bankrekeningen staat dan € 1.745.000, dan wordt het meerdere afgeroomd t.g.v. de schatkist.

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Drempelbedrag

1.745

1.745

1.745

1.745

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen

430

429

436

413

Ruimte onder het drempelbedrag

1.315

1.316

1.309

1.332

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
Deze post bevat de rekening-courantverhoudingen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) in het kader van starters- en duurzaamheidsleningen, en de kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad.

Nominale

Voorziening

Boekwaarde

Boekwaarde

Specificatie debiteuren

waarde

oninbaarheid

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren Sociale Zaken

1.102

293

809

935

Debiteuren overige

817

160

657

903

Totaal

1.919

453

1.466

1.838

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

Boekwaarde

Boekwaarde

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

31-12-2022

31-12-2021

 - Vooruitbetaalde bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

368

352

 - Vooruitbetaalde bijdrage GGD

284

256

 - Storting depot

550

0

 - Vooruitontvangen facturen

259

0

 - Vooruitbetaalde automatiseringskosten

134

270

 - Vooruitbetaalde contributie VNG

51

0

 - Kosten verhaal derden

578

383

 - Overige

187

190

Totaal

2.411

1.451

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde         31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde       31-12-2022

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

18.570

3

14.671

4.851

0

8.753

Totaal algemene reserves

18.570

3

14.671

4.851

0

8.753

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

375

75

0

0

0

450

Algemeen culturele reserve

113

10

43

0

0

80

Reserve sociaal domein

1.445

0

344

0

0

1.101

Reserve gevolgen reorganisatie

162

0

48

0

0

114

Reserve ICT

1.125

509

573

0

0

1.061

Reserve buitensportaccommodatie

1.430

217

390

0

0

1.257

Reserve wegbeheer

8.578

501

1.217

0

0

7.862

Reserve speelelementen

683

35

34

0

0

684

Reserve groen

1.402

105

109

0

0

1.398

Risicoreserve grondexploitaties

11.808

7.148

6.677

0

0

12.279

Dekkingsreserves

32.190

1.748

0

0

960

32.978

Totaal bestemmingsreserves

59.312

10.348

9.435

0

960

59.265

Totaal reserves

77.882

10.351

24.106

4.851

960

68.018

 
In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

Reserve

Status reserve

per 31-12-2022

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociaal domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt

gehandhaafd

Dekkingsreserves

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond

gehandhaafd

van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

Belangrijkste mutaties per reserve

Mutatie

Bedrag

Omschrijving mutatie

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

4.851

toevoeging jaarresultaat 2021

Onttrekking:

4.369

onttrekking overheveling van 2021 naar 2022

7.148

aanvulling risicoreserve grondexploitatie

2.550

minnelijke schikking grond

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Toevoeging:

75

boeking afvalreserve conform nota reserves en voorzieningen

Reserve sociaal domein

Onttrekking:

144

inzet klantmanagers

120

onttrekking ten gunste van sociaal fonds

80

onttrekking ten gunste van transformatiebudget sociaal domein

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

48

uitkering garantiesalarissen

Reserve ICT

Toevoeging:

509

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

649

onttrekking ten behoeve van afschrijvingslasten ICT

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

217

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

233

onttrekking ten behoeve van kunstgrasveld Best Vooruit (corr 2021 toplaag)

80

onttrekking ten behoeve van ledverlichting sportparken Leemkuilen

69

onttrekking ten behoeve van kunstgrasveld Best Vooruit

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

501

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

1.217

onttrekking ten behoeve van reconstructie diverse wegen

Reserve speelelementen

Toevoeging:

35

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

34

onttrekking ten behoeve van plaatsen diverse speelelementen

Reserve groen

Toevoeging:

105

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

109

onttrekking ten behoeve van diverse groenprojecten

Risicoreserve grondexploitaties

Toevoeging:

7.148

storting ten laste van de algemene reserve

Onttrekking:

6.677

onttrekking voor voorzieningen toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie

Dekkingsreserves

Toevoeging:

1.217

storting in dekkingsreserve wegbeheer ten laste van de reserve wegbeheer 

382

storting in dekkingsreserve sportpark Leemkuilen ten laste van de reserve

buitensportaccommodatie

109

storting in dekkingsreserve groen ten laste van reserve groen

Onttrekking:

960

onttrekking ter dekking van de afschrijvingen op diverse activa

Voorzieningen

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2021

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

3.416

0

0

283

3.133

Voorziening verliezen grondexploitatie

923

0

0

923

0

4.339

0

0

1.206

3.133

Egalisatievoorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

1.618

368

0

177

1.809

Van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

8.688

1.243

0

476

9.455

Totaal

14.644

1.611

0

1.859

14.397

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

Voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen burgemeesters/wethouders

Voorziening verliezen grondexploitatie

Dekking nadelig saldo van grondexploitatie Dijkstraten per 31-12-2021

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot
rioolbeheer

Belangrijke mutaties

Bedrag

Omschrijving mutatie

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Onttrekking:

283

uitkeringen aan voormalig personeel

voormalig personeel

Voorziening verliezen grondexploitatie

Onttrekking:

923

onttrekking ten gunste van de verliesvoorziening Dijkstraten

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Toevoeging:

368

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

87

onttrekking ten behoeve van onderhoud gemeentehuis

90

onttrekking ten behoeve van onderhoud sporthal

Voorziening rioolbeheer

Toevoeging:

1.243

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

223

onttrekking ten behoeve van riolering Hoofdstraat-Prinsenhof

150

onttrekking ten behoeve van riolering Veldweg

54

onttrekking ten behoeve van inspectie/herstel riolering Naestenbest

28

onttrekking ten behoeve van riolering Binnen-/Zand-/Fabrieksweg

15

ontrekking ten behoeve van riolering Bernhardlaan

6

onttrekking ten behoeve van riolering Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Boekwaarde

Vermeerdering

Aflossingen

Boekwaarde

Verloopoverzicht

31-12-2021

31-12-2022

Onderhandse leningen

0

20.000

583

19.417

Waarborgsommen

150

0

150

0

Totaal

150

20.000

733

19.417

De vermeerdering bij de onderhandse leningen bestaat uit twee aangegane geldleningen van ieder € 10.000.000
Eén geldlening van € 10.000.000 heeft een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1,01%.
De andere geldlening van € 10.000.000 heeft een looptijd van 40 jaar tegen een rentepercentage van 0,97%.
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 161.112.

Vlottende passiva

Boekwaarde 

Boekwaarde

Specificatie

31-12-2022

31-12-2021

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

16.224

14.993

Overlopende passiva

4.199

3.940

Totaal

20.423

18.933

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De boekwaarde van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaat uit een opgenomen kasgeldlening van € 7.500.000.
Deze kasgeldlening loopt t/m 1 maart 2023 tegen een rentevergoeding van -0,25%
De overige netto vlottende schulden van € 8.724.000 zijn hieronder gespecificeerd.

Specificatie overig netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 
31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2021

Crediteuren jeugd

564

321

Crediteuren Wmo

396

340

Crediteuren overige

3.289

2.876

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en Wmo

718

919

Nog te betalen kosten

3.757

3.037

Totaal

8.724

7.493

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2021

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

3.811

3.606

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

begrotingsjaren

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

388

334

begrotingsjaren komen

Totaal

4.199

3.940

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde

Toevoegingen

Vrijgevallen

Boekwaarde

31-12-2021

bedragen

31-12-2022

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

34

0

0

34

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties

666

0

0

666

Vooruitontvangen subsidie geluidssanering

61

0

0

61

Vooruitontvangen subsidie verkeersveiligheidsmaatregelen

381

0

164

217

Vooruitontvangen subsidie Sinti

194

0

0

194

Vooruitontvangen subsidie Ministerie SZW Tozo

1.129

0

703

426

Vooruitontvangen kapitaalverstrekkingen Bbz Ministerie SZW

158

0

73

85

Vooruitontvangen subsidie Ministerie Financien regeling spec uitk gedup toeslagen

4

69

4

69

Vooruitontvangen subsidie klimaatadaptie

600

1.006

891

715

Vooruitontvangen subsidie corona toegangsbewijzen

75

0

75

0

Vooruitontvangen subsidie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

2

0

0

2

Vooruitontvangen subsidie reductie energiegebruik woningen

68

0

68

0

Vooruitontvangen subsidie onderwijsvertraging

104

250

237

117

Vooruitontvangen subsidie sportakkoord

58

38

65

31

Vooruitontvangen subsidie taxbus

72

0

72

0

Vooruitontvangen subsidie wijkaanpak Wilhelminadorp

0

37

0

37

Vooruitontvangen subsidie transitiekosten Oekraïne

0

4

0

4

Vooruitontvangen subsidie aanpak energiearmoede

0

357

0

357

Vooruitontvangen subsidie Bernhardlaan

0

140

77

63

Vooruitontvangen subsidie Dijkpad

0

100

0

100

Vooruitontvangen subsidie ventilatie scholen

0

397

0

397

Vooruitontvangen subsidie cliëntondersteuning

0

50

5

45

Vooruitontvangen subsidie project iedereen een kans

0

87

0

87

Vooruitontvangen subsidie wet inburgering

0

189

143

46

Vooruitontvangen subsidie onderwijsroute

0

26

0

26

Vooruitontvangen subsidie preventieakkoord

0

22

10

12

Vooruitontvangen subsidie spec uitk stimulering sport

0

20

0

20

Totaal

3.606

2.792

2.587

3.811

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen en garanties

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2022. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten
de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.

Restantbedrag

Aflossing

Restantbedrag

% Borgstelling

Waarborg 

Waarborg 

bedrag

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2022

Stichting Archipel (Kanidas)

3.720

1.909

158

1.751

100 %

1.909

1.751

HVO / Dellta Lloyd, tbv div medewerkers

342

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

1

1

0

100 %

1

0

Stichting Abocuna

300

245

12

233

100 %

245

233

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.487

2.465

171

2.294

2.465

2.294

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bedragen x € 1.000

Hoofd-

% aand. borg-

Restantbedrag

Saldo ver-

Restantbedrag

Waarborg 

Waarborg 

som*

stelling Best

31-12-2021

meerdering**

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2022

Woonbedrijf (WSW 43520)

14.000

100%

5.615

1.036

4.579

5.615

4.579

Woonbedrijf (NRV 1039)

14.260

2,10%

298

5

293

298

293

Woonbedrijf (WSW 60042)

13.000

2,10%

291

23

268

291

268

Woonbedrijf (WSW 60043)

13.000

2,10%

291

23

268

291

268

Woonbedrijf (WSW 60262)

11.505

2,10%

257

20

237

257

237

Woonbedrijf (WSW 61145)

10.000

2,10%

0

-206

206

0

206

Woonbedrijf (WSW 61259)

11.000

2,10%

0

-226

226

0

226

Woonbedrijf (WSW 61260)

10.830

2,10%

0

-223

223

0

223

Woonbedrijf (WSW 61261)

10.000

2,10%

0

-206

206

0

206

Woonbedrijf (WSW 61345)

10.000

2,10%

0

-206

206

0

206

Woonbedrijf (WSW 61380)

12.500

2,10%

0

-257

257

0

257

Woonbedrijf (WSW 61381)

12.207

2,10%

0

-251

251

0

251

Woonbedrijf (WSW 61385)

12.500

2,10%

0

-257

257

0

257

Woonbedrijf (WSW 61405)

10.000

2,10%

0

-206

206

0

206

Woonstichting 'Thuis (NRV 15876)

9.108

16,40%

1.537

-6

1.543

1.537

1.543

Woonstichting 'Thuis (WSW 34847)

3.329

100,00%

2.348

80

2.268

2.348

2.268

Woonstichting 'Thuis (WSW 37969)

5.033

100,00%

3.220

162

3.058

3.220

3.058

Woonstichting 'Thuis (WSW 38025)

4.000

100,00%

4.000

0

4.000

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW 42359)

10.000

100,00%

10.000

0

10.000

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW 42360)

10.000

100,00%

10.000

0

10.000

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW 49884)

10.000

100,00%

10.000

0

10.000

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW 60377)

3.404

16,40%

575

17

558

575

558

Woonstichting 'Thuis (WSW 60681)

10.000

16,40%

0

-1.638

1.638

0

1.638

Woonzorg Nederland (NRV 4201)

47.782

0,20%

91

-10

101

91

101

Woonzorg Nederland (WSW 42482)

2.443

100%

1.368

98

1.270

1.368

1.270

Woonzorg Nederland (WSW 60385)

13.848

0,20%

27

-2

29

27

29

Woonzorg Nederland (WSW 60650)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 60659)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 60729)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 60734)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 61023)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 61218)

5.000

0,20%

0

-11

11

0

11

Woonzorg Nederland (WSW 61244)

6.000

0,20%

0

-13

13

0

13

Woonzorg Nederland (WSW 61353)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Woonzorg Nederland (WSW 61354)

25.000

0,20%

0

-53

53

0

53

Wooninc (NRV 1042)

14.992

1,40%

145

-70

215

145

215

Wooninc (WSW 60359)

4.413

1,40%

43

-20

63

43

63

Wooninc (WSW 60416)

10.000

1,40%

98

98

0

98

0

Wooninc (WSW 60583)

6.000

1,40%

0

-86

86

0

86

Wooninc (WSW 60682)

10.000

1,40%

0

-144

144

0

144

Wooninc (WSW 60693)

10.000

1,40%

0

-144

144

0

144

Wooninc (WSW 61404)

10.000

1,40%

0

-144

144

0

144

Totaal achtervangborgstellingen WSW

545.154

50.204

-3.135

53.339

50.204

53.339

* Hoofdsom is totaal per lening opgenomen. Andere kolommen zijn verwerkt op basis van het aandeel van Best.

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.

Restantbedrag

Aflossing

Restantbedrag

% Borgstelling

Waarborg 

Waarborg 

bedrag

31-12-2021

31-12-2022*

31-12-2021

31-12-2022

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandeel 

Best

-

113.000

-

92.000

*

113.000

92.000

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:                     
Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt: allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht. De buffers van de stichting WEW worden door erkend kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en Fitch voldoende geacht om de risico's op te vangen.

** Het saldo is verwerkt per 23-1-2022. De informatie over het saldo per 31-12-2022 komt omstreeks juni 2023 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een (mogelijke) bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.      

Overige verplichtingen
Financiële gevolgen van mogelijk juridische geschillen worden meegenomen in de actualisatie van de risico’s die benodigd zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen.
Deze worden jaarlijks verwerkt in de programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24