Jaarrekening

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

- = batig

2022

2022

2022

Omschrijving

Nummer

gewijzigde 

realisatie

afwijking

reserve

begroting

Totaal saldo van baten en lasten

6.416.873

2.434.608

3.982.265

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.3

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Afwaardering ivm minnelijke schikking (W11 + W13/2022)

-2.550.000

-2.550.093

93

-2.550.000

-2.550.093

93

Taakveld 0.4

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Vervolgonderzoek huisvesting (W11/2022)

-39.000

-39.000

0

-39.000

-39.000

0

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Overhevelingen van 2021 naar 2022 (W03/2022)

-2.222.200

-2.222.200

0

- Overhevelingen van 2021 naar 2022, jaarrek (W11/2022)

-2.147.000

-2.147.000

0

- Storting in risicoreserve grondexploitaties

-7.148.371

7.148.371

-4.369.200

-11.517.571

7.148.371

Taakveld 21

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

R004

- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, zinkpalen (W12/22)

-100.000

0

-100.000

-100.000

0

-100.000

Taakveld 31

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Verleggen hoogspanningsleidingen (W03/2022)

-50.000

0

-50.000

-50.000

0

-50.000

Taakveld 53

Bijdrage uit de algemene culturele reserve:

R201

-  Uitvoering raadsbesluit IN21-01294 boompijl (W13/2022)

-43.000

-43.000

0

-43.000

-43.000

0

Taakveld 57

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Groenprojecten landschapsontw.plan (W03 + W13/2022)

-100.000

-79.085

-20.915

-100.000

-79.085

-20.915

Taakveld 63

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Toevoeging aan sociaal fonds (W12/2022)

-120.000

-120.000

0

- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

-82.000

-82.000

0

-202.000

-202.000

0

Taakveld 65

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Transformatiebudget Sociaal Domein (W11/2022)

-155.000

-80.448

-74.552

-155.000

-80.448

-74.552

Taakveld 66

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

-61.500

-61.500

0

-61.500

-61.500

0

Taakveld 81

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Implementatie omgevingswet (+W03/2022)

-395.000

-267.387

-127.613

- Invoering omgevingswet 

-90.000

-90.000

-485.000

-267.387

-217.613

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W09/2022)

-462.700

-6.676.873

6.214.173

-462.700

-6.676.873

6.214.173

Taakveld 83

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Handhavingscapaciteit 2021 (W03/2022 + W11/2022)

-159.000

-51.434

-107.566

- Woningbouwversnelling (W03 + W11 + W13/2022)

-145.000

-134.824

-10.176

-304.000

-186.258

-117.742

Bijdragen uit reserves - incidenteel

-8.921.400

-21.703.214

12.781.814

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

R344

-7.612

-7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.604

0

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

0

-20.407

-20.407

0

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-48.032

-48.032

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

R302

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-16.036

-16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

R325

-3.265

-3.265

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

R219

- Kosten automatisering - afschrijvinmgskosten

-688.646

-573.069

-115.577

-785.792

-670.215

-115.577

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.684

-1

-12.685

-12.684

-1

Taakveld 21

Dekkingsreserve Slowlane

R351

-25.413

0

-25.413

Dekkingsreserve openbare ruimte

R352

-18.929

-12.263

-6.666

Dekkingsreserve wegbeheer

R355

-343.397

-158.213

-185.184

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

R222

- Storting in DR wegbeheer (+W12/2022)

-2.539.957

-1.217.130

-1.322.827

-2.927.696

-1.387.606

-1.540.090

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.805

-31.806

1

-31.805

-31.806

1

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.799

1

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.086

1

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.122

1

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.220

1

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten/VAR

R004

-72.959

-31.648

-41.311

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.858

0

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.046

1

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

0

-310.946

-269.640

-41.306

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.162

1

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.359

1

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

0

-15.175

-15.177

2

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.300

2

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

-7.500

-7.105

-395

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties (+W12/2022)

R220

-224.707

-382.726

158.019

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.390

1

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.457

1

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.648

2

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-39.055

-5.106

-33.949

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.296

1

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.206

1

Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70

R310

-2.269

-2.269

0

-599.586

-723.269

123.683

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

0

-7.917

-7.917

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

-45.880

-3.264

-42.616

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

R224

-175.000

-109.329

-65.671

Bijdrage uit reserve speelelementen:

R223

-33.739

-33.739

0

-254.619

-146.332

-108.287

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

0

-8.757

-8.757

0

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

-38.839

-32.791

-6.048

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-36.116

-36.117

1

-74.955

-68.908

-6.047

Bijdragen uit reserves - structureel

-5.050.340

-3.362.718

-1.687.622

Totaal bijdragen uit reserves

-13.971.740

-25.065.932

11.094.192

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Storting in risicoreserve grondexploitaties

R226

- Aanvulling risicoreserve grex, bijdrage uit VAR

0

7.148.371

-7.148.371

0

7.148.371

-7.148.371

Taakveld 21

Storting in dekkingsreserve OR, zinkpalen (W12/2022)

R353

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

100.000

7.148.371

-7.048.371

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

509.393

509.393

0

509.393

509.393

0

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

2.627

2.627

0

2.627

2.627

0

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Storting tlv exploitatie

500.744

500.744

0

Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022)

R355

2.535.752

1.217.130

1.318.622

3.036.496

1.717.874

1.318.622

Taakveld 42

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

0

31.648

-31.648

0

31.648

-31.648

Taakveld 52

Storting in reserve buitensportaccommodaties 

R220

216.852

216.852

0

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

0

7.105

-7.105

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen (+W12/2022)

R357

224.707

382.726

-158.019

441.559

606.683

-165.124

Taakveld 53

Storting in algemene culturele reserve (W12/2022)

R201

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

Taakveld 57

Storting in reserve vervanging groen

R224

104.568

104.568

0

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

175.000

109.329

65.671

Storting in reserve speelelementen

R223

34.893

34.893

0

314.461

248.790

65.671

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

0

75.000

75.000

0

Stortingen in reserves - structureel

4.389.536

3.202.015

1.187.521

Totaal stortingen in reserves

4.489.536

10.350.386

-5.860.850

Totaal mutaties reserves

-9.482.204

-14.715.546

5.233.342

Geraamde resultaat

-3.065.331

-12.280.938

9.215.607

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24