Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2022

 Som van Lasten realisatie 

Som van Baten realisatie

0 - Bestuur en ondersteuning

40.837.380

-87.953.528

Totaal 01 - Bestuur

2.277.850

-295.806

Totaal 02 - Burgerzaken

828.642

-439.487

Totaal 03 - Beheer overige gebouwen en gronden

3.105.368

-638.227

Totaal 04 - Overhead

11.281.376

-162.822

Totaal 05 - Treasury

65.415

-581.781

Totaal 061 - OZB woningen

214.475

-4.039.162

Totaal 062 - OZB niet-woningen

94.429

-2.602.972

Totaal 064 - Belastingen overig

102.497

-72.853

Totaal 07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

5.255

-52.862.998

Totaal 08 - Overige baten en lasten

230.750

-1.191.487

Totaal 09 - Vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

Totaal 010 - Mutaties reserves

10.350.386

-25.065.932

Totaal 011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

12.280.938

0

1 - Veiligheid

3.061.397

-179.521

Totaal 11 - Crisisbeheersing en brandweer

1.455.435

-98.091

Totaal 12 - Openbare orde en veiligheid

1.605.962

-81.430

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.124.962

-508.510

Totaal 21 - Verkeer en vervoer

2.923.489

-497.790

Totaal 22 - Parkeren

82.517

-10.720

Totaal 25 - Openbaar vervoer

118.956

0

3 - Economie

1.300.453

-800.613

Totaal 31 - Economische ontwikkeling

763.152

-236.005

Totaal 33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

54.406

-20.246

Totaal 34 - Economische promotie

482.895

-544.362

4 - Onderwijs

2.471.033

-738.672

Totaal 42 - Onderwijshuisvesting

727.857

-68.793

Totaal 43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.743.176

-669.879

5 - Sport, cultuur en recreatie

7.061.920

-1.233.789

Totaal 51 - Sportbeleid en activering

407.138

-17.451

Totaal 52 - Sportaccommodaties

1.931.892

-778.191

Totaal 53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

1.128.141

-56.050

Totaal 54 - Musea

113.347

0

Totaal 55 - Cultureel erfgoed

110.968

-2.670

Totaal 56 - Media

575.803

-109.756

Totaal 57 - Openbaar groen en recreatie

2.794.632

-269.671

6 - Sociaal domein

33.103.587

-9.036.416

Totaal 61 - Samenkracht en burgerparticipatie

2.583.292

-2.180.630

Totaal 62 - Wijkteams

1.503.124

-97.957

Totaal 63 - Inkomensregelingen

10.479.737

-6.379.773

Totaal 64 - Begeleide participatie

3.090.628

0

Totaal 65 - Arbeidsparticipatie

1.261.722

-143.254

Totaal 66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.042.292

-24.815

Totaal 671 - Maatwerkdienstverlening 18+

5.067.981

-102.826

Totaal 672 - Maatwerkdienstverlening 18-

7.613.355

-107.161

Totaal 682 -  Geëscaleerde zorg 18-

461.457

0

7 - Volksgezondheid en milieu

8.622.371

-7.536.861

Totaal 71 - Volksgezondheid

1.179.137

-9.996

Totaal 72 - Riolering

2.135.163

-2.592.101

Totaal 73 - Afval

4.253.661

-4.851.652

Totaal 74 - Milieubeheer

1.047.269

-77.775

Totaal 75 - Begraafplaatsen en crematoria

7.140

-5.338

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

21.687.221

-13.282.411

Totaal 81 - Ruimtelijke ordening

1.155.336

-45.812

Totaal 82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

18.935.623

-11.585.052

Totaal 83 - Wonen en bouwen

1.596.261

-1.651.548

Eindtotaal

121.270.322

-121.270.322

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24