Programma's

Bestuur en ondersteuning

Dit taakveld gaat over de manier waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij  hebben we ook aandacht voor hoe de raad de verbinding aan kan gaan met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties. Tot 2021 waren de taakvelden 'bestuur' en 'ondersteuning (overhead)' apart opgenomen.

Dienstverlening

Het versterken van onze dienstverlening vanuit de vraag van inwoners, ondernemers en partners is een prioriteit. Onafhankelijk van de maier waarom de vraag wordt ontvangen; digitaal als op andere manieren. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie (Visie op dienstverlening - Graag en op maat 2.0) en vanuit maatschappelijke en wettelijke opgaven. Daarbij kijken we zowel naar instrumentele aspecten als naar de ‘zachte' kant van dienstverlening, zoals klantvriendelijk en klantgericht handelen en het vergroten van eigenaarschap. Ons motto is: ‘Van denken naar doen’. We voeren concrete acties uit die leiden tot grotere tevredenheid over onze dienstverlening. Natuurlijk betrekken we onze inwoners en ondernemers daarbij door uit te gaan van de concrete klantvraag en door processen vanuit de klant (her) in te richten. We maken de verbinding met inwoners- en overheidsparticipatie. Want dienstverlening en inwoners- en overheidsparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Participatie
Een ander centraal thema in dit taakveld is inwonersparticipatie. De wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid, plannen en projecten. Ook hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet alleen om geld. Het gaat ook om delen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van wat in de weg zit en overbodige regels. Inwonersparticipatie vraagt  speciale aandacht, ook met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. Aan de ene kant wat betreft het inzetten van meer participatie op maat, het breder betrekken van Bestenaren en een zorgvuldige uitvoering van de participatie van begin tot eind. Aan de andere kant wat betreft vernieuwing en digitalisering van de participatie. Zodat we participatie voor alle inwoners uit Best mogelijk en toegankelijk maken. Hiermee zorgen we ervoor dat de participatie-input van een brede groep uit de samenleving komt. We zien inwonersparticipatie als een gezamenlijk doel van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. We trekken hierin samen op.

Regionale samenwerking
Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. We gaan daarbij uit van: lokaal wat kan en regionaal wat moet.  

Lasten, baten en saldo

40.837.380

33,7 %

87.953.528

72,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24