Paragrafen

Financieringsparagraaf

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop we met financiering zijn omgegaan in 2022. Onder financiering wordt verstaan het omgaan met financiële middelen (geld, leningen en beleggingen).

De regels die voor decentrale overheden voor het omgaan met financiële middelen gelden zijn vastgelegd in de wet Fido. Daarnaast zijn er lokale regels voor het omgaan met financiële middelen. Deze zijn vastgelegd in het Financieringsstatuut 2016.

Hieronder wordt eerst ingegaan op de externe (niet lokaal beïnvloedbare) ontwikkelingen. Vervolgens wordt aan de hand van diverse lokale omstandigheden en ontwikkelingen ingegaan op de actuele financieringssituatie per 31-12-2022.

Ontwikkelingen financiering-extern

Zowel de korte als de lange rente zijn in 2022 fors gestegen. De renteniveaus voor zowel de korte als de lange rente zijn opgelopen tot 2,5% a 3%
per 31 december 2022. Ten opzichte van de voorliggende jaren is dat een trendbreuk: in de periode tot en met 2021 was gedurende een lange periode sprake van een lange rente die afhankelijk van de looptijd tussen -0,5% en 1% lag en van een korte rente (t/m 1 jaar) die tot 0,5% negatief was.
In het vervolg van deze paragraaf geven we de gevolgen van deze ontwikkeling voor onze financiële positie aan.

Renteontwikkeling in 2022

Voorgeschreven is dat elke decentrale overheid een rentevisie moet hebben. De rentevisie wordt opgenomen in de begroting. Het hebben van een goed inzicht in de renteontwikkeling, is ondersteunend aan het maken van keuzes bij het nemen van financieringsbeslissingen.

Hieronder zijn de ontwikkeling van de korte en lange rente tot en met 2022 weergegeven. Ten opzichte van de verwachte renteontwikkeling ten tijde van de begroting in 2022 ligt de (korte- en lange) rente ongeveer 3% hoger.

(bron gemiddelde renteverwachtingen: Thésor rentenotitie januari 2023).

Conclusie ontwikkeling:
Zoals u in bovenstaande grafiek kunt zien zijn de marktomstandigheden met betrekking tot rente, aanzienlijk gewijzigd. Het college stuurt het financieringsbeleid bij, op basis van financieringsrapportages die 2x per jaar zijn beoordeeld.

Renteresultaat 2022

Berekening renteresultaat 2022

-/- is nadelig

Omschrijving:

             2022

a. Rentelasten aangetrokken financieringen:

 -/-    161.347

b1. Renteopbrengst verstrekte financieringen publieke taak:

         163.452

b2. Renteopbrengst financieringen bedrijfsvoering:

         206.603

Voordelig rentesaldo financieringen

         208.708

c1: Rentebaten vanuit grondexploitaties (cf
begroting 2022: 0,38%)

                 0

c2: Correctie rentebaten van doorverstrekkingen

                 0

Voordelig rentesaldo na directe toerekeningen

        208.708

d1: -/- rente over eigen vermogen

                  0

d2: -/- rente over voorzieningen

                  0

Saldo rente

        208.708

f. toegerekende rente aan  investeringen (via renteomslag)*

                  0

Voordelig renteresultaat:

        208.708

* er is sprake van een renteoverschot, er wordt geen rente toegerekend aan investeringen.

Toelichting overzicht:
Het berekende renteresultaat is verwerkt in de jaarrekening 2022.

Overzicht verstrekte en opgenomen leningen

Het overzicht verstrekte en opgenomen leningen per 31 december 2022

A. Verstrekte langlopende geldleningen > 1 jaar
Het betreft:

 • leningen aan een woningcorporatie, boekwaarde per 31-12-2022 was € 0, rendement was in 2022 6,5% (2022=laatste jaar);  
 • leningen in het kader van de publieke taak, boekwaarde per 31-12-2022 € 0,54 miljoen, gemiddeld rendement 2,8% per jaar;
 • startersleningen, boekwaarde per 31-12-2022 € 1,16 miljoen, gemiddeld rendement 1,6% per jaar;
 • duurzaamheidslening "De Groene Zone", verwachte boekwaarde per 31-12-2022 € 1,65 miljoen, rendement 1,35% per jaar over de boekwaarde;
 • Uitgezette kasgeldlening in 's Rijksschatkist: € 10.000.000 per oktober 2022, looptijd 18 maanden tegen 1,87% rendement per jaar.
 • Uitgezette kasgeldlening in 's Rijksschatkist: € 5.000.000 per oktober 2022, looptijd 24 maanden tegen 1,89% rendement per jaar.
 • Uitgezette kasgeldlening in 's Rijksschatkist: € 5.000.000 per oktober 2022, looptijd 36 maanden tegen 2,05% rendement per jaar.

B. Opgenomen langlopende leningen > 1 jaar

 • Op 8 maart 2022 is een lening opgenomen van € 10 miljoen. De looptijd is 40 jaar, de rentelasten zijn 0,97% per jaar;
 • Op 8 maart 2022 is een lening opgenomen van € 10 miljoen. De looptijd is 30 jaar, de rentelasten zijn 1,01% per jaar.

C. Verstrekte leningen met een korte rentevastperiode: ≤ 1 jaar:  

 • Er is per 31-12-2022 € 27,2 miljoen in 's-Rijksschatkist.

D. Opgenomen leningen met een korte rentevastperiode: ≤ 1 jaar:

 • In maart 2022 is een kasgeldleningen opgenomen van € 7,5 miljoen, de looptijd is 1 jaar, rendement is 0,25% per jaar.

voordelig 0,25%.

Risicobeheersing financieringen

Risico’s zijn beheerst door:

 • te beslissen op basis van een actuele liquiditeitsprognose;
 • het hanteren van een actuele rentevisie;
 • te toetsen aan de kasgeldlimiet, ter beheersing van renterisico's op korte schulden;
 • te toetsen aan de renterisiconorm, ter beheersing van renterisico's op lange schulden;
 • het opvragen van meerdere offertes indien beschikbaar.

Liquiditeitsprognose en financieringsresultaat

Via een liquiditeitsprognose zijn binnenkomende en uitgaande geldstromen in de tijd uitgezet.  Met behulp van een actueel en inzicht in het verloop van de geldstromen, is een renteopbrengst gerealiseerd van ongeveer € 207.000. Per 31 december 2022 was sprake van een (direct beschikbaar) financieringsoverschot van € 27,5 miljoen (rekening courant schatkist + banksaldi). In begroting 2022 was rekening gehouden met een overschot van 12,3 miljoen. Het verschil kan worden verklaard door een vertraagde uitvoering van de ambities. Dit komt onder andere tot uitdrukking bij de budgetten die worden overgeheveld.

Renterisicobeheersing voor de korte termijn: de kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het bedrag dat een gemeente aan leningen met een kortlopende rente (< 1 jaar) mag hebben. In 2022 is binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Renterisicobeheersing voor de lange termijn: de renterisiconorm

Er zijn per 31 december 2022 geen langlopende leningen 2 nieuwe langelopende financieringen aangetrokken (zie het 'overzicht verstrekte en opgenomen geldleningen' hierboven). Inclusief het aantrekken van de nieuwe leningen zijn we binnen de renterisiconorm gebleven.

Koersrisicobeheersing

Koersrisico’s worden uitgesloten door alleen transacties te verrichten waarbij de oorspronkelijke inleg gegarandeerd is en uitsluitend transacties te verrichten in de valuta Euro (€). In 2022 zijn alle transacties verricht in de valuta Euro (€).

Kredietrisicobeheersing

Er zijn in 2022 geen verliezen geleden vanwege een gebrek aan kredietwaardigheid van financiële tegenpartijen waarmee wij zaken hebben gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24