Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

 Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin sterven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.

De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Deze paragraaf gaat over het bebouwd vastgoed (panden). Het onbebouwd vastgoed (gronden in eigendom van de gemeente) wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Vastgoedportefeuille 2022

 • De gemeente bezit op 31 december 2022 in totaal 66 vastgoedobjecten (panden).
 • Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:
  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.

In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 31-12-2022 en de WOZ waarde per 1-1-2023 (waardepeildatum 2022).

0ntwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In 2022 is een projectopdracht opgesteld ten behoeve van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze projectopdracht wordt in 2023 aan het college voorgelegd. Het uitgangspunt is: gasloos & Nul op de Meter en energieleverend indien mogelijk (bijvoorbeeld bij grote daken). Los van deze projectopdracht, worden indien mogelijk bij natuurlijke vervangingsmomenten uit het MJOP of ingrijpende verbouwingen al verduurzamingsmaatregelen toegepast.

Koningin Emmalaan 25
In 2021 hebben wij op de locatie aan de Johannes Vermeerstraat 21 een voormalig schoolgebouw geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Eind 2022 bleek de huidige opvang onvoldoende te zijn qua capaciteit. Hierdoor zijn wij eind 2022 begonnen met het voorbereiden van een nieuwe locatie om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, zodat wij aan onze taakstelling konden voldoen.

Iman van den Boschstraat 2A
De WIG heeft in 2022 leeg gestaan, vanwege de mogelijke herontwikkeling. In 2022 zijn de gesprekken hierover verder voortgezet. Het was niet mogelijk om de WIG tijdelijk in gebruik te geven aan een partij, omdat er te veel zaken vervangen dienen te worden, waardoor de kosten te hoog waren, gerelateerd aan het tijdelijke gebruik.

Wildheuvel 9-11-21 en 23
Afgelopen jaar is er verder onderzocht om de leegstaande woningen geschikt te maken voor de opvang van spoedzoekers of andere doelgroepen. De verbouwingskosten om de schoolwoningen geschikt te maken voor tijdelijke bewoning door spoedzoekers of andere doelgroepen zijn erg hoog gebleken, gerelateerd aan het tijdelijke gebruik. Daarom onderzoeken we opnieuw hoe we deze schoolwoningen verantwoord tijdelijk kunnen inzetten en voor welke doelgroep.    

Raadhuisplein 32
Medio 2022 zijn er voorbereidingen getroffen om tot een raadsvoorstel te komen naar een toekomstbestendige bibliotheek. In deze periode is er samen met de Openbare bibliotheek Best en een bouwteam gekeken naar het ontwerp, de planning en de uitvoering.

Samen gaan: gezamenlijke dienstverlening en huisvesting

In 2022 werd een besluit genomen over eigendom en bouworganisatievorm voor de realisatie van de nieuwe gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de gemeente; de gemeente wordt eigenaar van de nieuwe gezamenlijke huisvesting en voor de organisatie en realisatie van de bouw wordt gekozen voor een traditionele bouworganisatievorm. Verder haalden we bij onze inwoners, organisaties en werknemers van Bestwijzer en de gemeente ideeën en wensen op voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting. Deze input verwerkten we in een ambitieboek. Daarna startten we met het opstellen van een Programma van Eisen PvE). Dit PvE inclusief een berekening van de stichtingskosten leveren we in 2023 op.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24