Jaarrekening

Resultaat en toelichting

Resultaat en toelichting

 

Toelichting resultaat

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 8 november 2021 excl. 1e wijziging 

906.858

Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W14)

-213.500

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

2.250.515

Overhevelingen van 2022 naar 2023 conform 3e financiële rapportage (W13)

3.473.000

Te verwachten batig saldo 2022

6.416.873

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage:

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen: 

- extra uren opvang Oekraine/ Project Samen Gaan 

-100.000

Hogere opbrengst grondverkopen

278.000

Lagere uitgaven culturele hotspot

135.000

Hogere lasten kermis

-64.000

Lagere uitgaven opvang ontheemden Oekraine

67.000

Lagere uitgaven algemene voorzieningen welzijn

177.000

Lagere uitgaven - beleidsterrein participatie

155.000

Hogere uitgaven - beleidsterrein inkomen

-47.000

Lagere uitgaven - beleidsterrein Wmo

1.247.000

Lagere uitgaven - beleidsterrein jeugd

658.000

Hogere uitgaven ggd

-95.000

Nadelig saldo afval 

-199.000

Nadelig saldo riolering (compensabele btw investeringen)

-124.000

Nadelig saldo grondexploitaties

-248.000

Nadelig saldo grondexploitaties (Lagere toerekening apparaatskosten)

-482.000

Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen

325.000

Hogere opbrengsten dwangsommen handhaving ruimtelijke regelgeving

132.000

Hogere dividenduitkering WSD (staan hogere uitg. tegenover - milieustraat, plantsoenen etc)

130.000

Lagere opbrengst precariobelasting

-77.000

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds

456.000

Extra storting in voorziening dubieuze debiteuren

-107.000

Voordelig saldo personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)

337.000

Overige verschillen (< 50.000)  

-408.515

Totaal mutaties

2.145.485

Subtotaal resultaat

8.562.358

Overlopende posten waaraan in 2023 een bestemming wordt gegeven: 

Niet uitgegeven budgetten met betrekking tot Covid-19:

Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden 

31.000

Compensatie meerkosten jeugd 

43.000

Perspectief jeugd en jongeren

50.000

Organiseren verkiezingen

66.000

Compensatie meerkosten Wmo

98.000

Arbeidsparticipatie - Re-integratie bijstandsgerechtigden 

143.000

Uitvoeringskosten Tozo

145.000

Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden 

190.000

Borging lokale en regionale culturele infrastructuur 

209.000

Algemeen coronabudget

212.000

Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19

1.187.000

Overige overlopende posten:

Regionale projecten

-23.000

Landschapsfonds (correctie)

-59.000

Aanpak energiearmoede (correctie)

-280.000

Planontwikkeling Oirschotseweg 109-111

-248.420

Combinatiefunctionaris

16.000

Visie volkshuisvesting (woningbouwversnelling)      

25.000

Centrummanagement             

30.000

Profilering Best

30.000

NPO middelen

30.000

Buurtbudget

30.000

Bedrijventerreinvisie

32.000

Community art

35.000

Basisfinanciering Brainport Development

39.000

Bevordering duurzaamheid    

50.000

Toezicht en handhaving

56.000

Archief op orde

58.000

Visie woonwagenzaken

83.000

Transformatiebudget Sociaal domein

75.000

Invoeringsmiddelen wet inburgering                

90.000

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid

100.000

Project samen gaan

125.000

Sociaal fonds

135.000

Onderzoek transformatie stationsgebied

150.000

Eenmalige frictiekosten Cultuurspoor Best

240.000

Energietoeslag en bijzondere bijstand (algemene uitkering decembercirculaire)

613.000

Opvang voor ontheemden

1.100.000

Totaal overige overlopende posten

2.531.580

Totaal overlopende posten

3.718.580

Batig rekening resultaat

12.280.938

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2023 14:57:45 met de export van 07/04/2023 14:36:24